ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ

ТА СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ТЕМИ        

РОЗДІЛ 2. ШАБЛЯ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ

ІСТОРИЧНОГО ЗБРОЄЗНАВСТВА      

 •          Понятійний апарат роботи. Конструкція шаблі та її особливості як різновиду холодної зброї          
 •          Типологія та система вимірів шаблі          
 •          Виникнення та розвиток шаблі       

РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ШАБЛІ В КОНТЕКСТІ

ВІЙСЬКОВОЇ ІСТОРІЇ     

 •          Шабля як продукт середньовічних технологій
 •          Стан металургії та її сировинної бази на українських землях     
 •          Процес виготовлення середньовічної клинкової зброї, її виробник та необхідний інструментарій    
 •          Писемні джерела про осередки виробництва шабель в Україні  
 •          Роль міжнародних торговельних зв’язків у поширенні клинкової зброї на українських землях          

РОЗДІЛ 4. КОЗАЦЬКА ШАБЛЯ ЯК ТИП КЛИНКОВОЇ

ЗБРОЇ

 •          Місце шаблі в комплексі озброєння українського козака.           
 •          Дослідження зразків шабель у музейних колекціях України.      
 •          Аналіз зображень козацьких шабель в іконографічних джерелах          

 

ВИСНОВКИ          

 •          Примітки       
 •          Список літератури   
 •          Список фотографій  
 •          Перелік умовних скорочень
 •          Фотографії    

 

 

ВСТУП

В Україні вже не перше століття шабля є одним з най­важливіших символів козацтва, традицій, пов’язаних з на­ціональними визвольними та державотворчими процесами. Шабля завжди посідала визначне місце у свідомості україн­ців, асоціюючись у першу чергу з козаком - захисником Вітчизни. Оспівана великим Кобзарем як невід’ємний супутник українського лицаря, шабля фігурує у величезній кількості українських народних дум, поезій, прислів’їв та приказок.

Дослідження цієї легендарної зброї складає вагому частину загального процесу вивчення козацького минулого нашої країни. Актуальність такої роботи зумовлена також необхідністю подальшого розвитку українського зброєзнавства, стан якого на сьогодні все ще залишає бажати кра­щого.

У своїй монографії ми спробували на підставі фахових досліджень, аналізу різних видів історичних джерел (перед­усім представницької кількості шабель) розв’язати ряд проблем, що стосуються вдосконалення та подальшої розроб­ки понятійного апарату сучасного зброєзнавства, зробити кроки в напрямі вирішення питань щодо появи шабель на українських землях, наявності й розміщення осередків ви­робництва цієї зброї, нарешті науково обґрунтувати термін «українська козацька шабля», чітко визначивши його зміст.

Дослідження побудоване за розробленим нами теоретико-методологічним планом. Відповідно до нього визначені такі завдання роботи:

- з’ясувати ступінь наукової розробки теми, висвітлити та охарактеризувати її джерельну базу;

- визначити місце шаблі у класифікаційній схемі холод­ної зброї;

- увести до наукового обігу українські зброєзнавчі по­няття й термінологію, що стосуються шабель і клинкової зброї взагалі;

- дослідити історію виникнення та розвитку шаблі на українських землях як підґрунтя зброярських традицій ХУІІ-ХУІІІ ст.;

-охарактеризувати виробничі умови та технологічний цикл, необхідні для виготовлення шаблі; провести їх оцінку у визначених територіальних і хронологічних межах;

-установити основні українські осередки виготовлення шабель;

-простежити шляхи насичення українського ринку го­товими шаблями, складовими частинами та сировиною, необхідною для їх виготовлення;

-визначити місце шаблі в комплексі озброєння україн­ського козака та в наступальній тактиці козацьких бойових Дій;

-узагальнити дані стосовно поширення зазначеного типу зброї серед військового стану населення України;

-виявити на підставі комплексного аналізу джерельної бази (матеріалів музейних колекцій та іконографічних джерел) основні типи шабель, що були на озброєнні україн­ських козаків.

Хронологічні межі дослідження обмежені XVII та XVIII ст., адже джерельний матеріал зазначеного періоду містить найбагатшу інформацію щодо козацького озброєн­ня. Однак у процесі пошуку витоків формування зброяр­ських традицій виникла потреба дослідити також більш ранні періоди національної історії. Це дало змогу відтворити історичну ретроспективу поширення певних типів шабель в Україні та їхнього розвитку в місцевих умовах.

У монографії проаналізовані також стан розвитку холод­ної зброї та пов’язані з її виготовленням виробничі процеси на теренах сучасної України.

 

Козацька Зброя